منابع نسخه پردازی: افزارها و آداب نسخه نویسی
58 بازدید
محل نشر: نامه بهارستان » بهار و تابستان 1381 - شماره 5 (12 صفحه - از 21 تا 32)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقالهء حاضر دربارهء افزارها و آداب نسخه‌نویسی است.در قدیم‌ برای تهیهء نسخه‌ای از یک کتاب راه‌هایی وجود داشت که در کتاب‌های‌ موسوم به«علم الحدیث و درایة الحدیث»بر شمرده شده و صاحب این‌ مقال(سمعانی)نیز در کتاب خود به نام«أدب الاملاء و الاستملاء»به‌ شرح آن پرداخته است. سمعانی در این مقاله که فصلی از کتاب مذکور است.نخست از اهمیت حفظ حدیث و مسائل علمی و از جمع‌آوری و تدوی کتاب‌ها سخن به میان آورده و نیز انواع مرکب‌ها و انتخاب بهترین آنها از نظر نوع‌ و رنگ.و راه‌های شستن جامهء آلوده شده به مرکب را بیان کرده است. پس از ذکر این مقدمات،به معرفی افزار و آلات نسخه‌نویسی پرداخته‌ و از دوات و قلم و قلمدان و قلم‌تراش و قطزن و مرکب و کاغذ سخن گفته‌ و دربارهء هریک احادیث و سخنان و اشعاری را شاهد آورده و شرایط بهترین انها را مذکور داشته است. آن‌گاه به بیان خوشنویسی پرداخته و از درشت‌نویسی و ریزنویسی‌ در شرایط مختلف سخن گفته و از جمله،آداب نوشتن«بسم الله الرحمن‌ الرحیم»را بیان داشته؛سپس به بیان آداب عنوان نویسی نسخه پرداخته‌ و از اینکه چگونه باید نام و نشان مؤلف را بنگارد و چگونه میان نقل‌های‌ گوناگون فاصله اندازد و چگونه نقطه‌گذاری و علامت‌گذاری نماید و چگونه نسخهء نوشته شده را خشک کند تا نوشته‌ها خراب نشود.سخن‌ گفته است. سپس گفتاری دربارهء امانت دادن کتاب به دیگران و رسم امانت‌داری‌ کتاب آورده و سرانجام در آداب حضور و نشست و برخاست در مجلس‌ علم چند روایتی نقل کرده و این مقال را به پایان برده است. واژگان کلیدی: ابزارها کتابت:آداب کتابت؛فن نگار؛خوشنویسی.