سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
نقد ترجمه های قرآنی